O právach a povinnostiach poľovníka a občana

Bežný človek stretne neraz v lese na prechádzke poľovníka. O tom, že poľovník (člen poľovníckej stráže) je oprávnený usmrtiť psa nie len v prípade ak je tento pes nebezpečný a napr. na niekoho útočí ale aj bez konkrétneho dôvodu – niekedy stačí len prítomnosť voľne sa pohybujúceho psa v lese, sme už informovali v Manuály ako postupovať v prípade zastrelenia Vášho psa poľovníkom.

Nie je vôbec zriedkavé, že náhodne stretnutie poľovníka a psa v lese končí tragicky a to úplne bezdôvodným zastrelením psíka. Je preto dobré vedieť, aké má poľovník aj bežný občan práva a povinnosti.

Práva a povinnosti poľovníka sú upravené najmä v § 29 zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve:

(1) Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený

a) vyžadovať od osôb, ktoré sú v poľovnom revíri so strelnou zbraňou alebo iným predmetom spôsobilým zmocniť sa zveri, ako sú slučky, pasce, siete, luky a kuše, predloženie poľovného lístka, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a povolenia na lov zveri a dokladu, ktorým môže preukázať svoju totožnosť,

b) zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby nachádzajúce sa vo vozidle lovili zver bez povolenia na lov zveri (§ 53) alebo že sa preváža neoprávnene ulovená zver alebo neoprávnene privlastnená zver, alebo neoprávnene privlastnené zhody parožia; na tento účel môže požadovať od osôb predloženie dokladu totožnosti, povolenia na lov zveri alebo zberu parožia zveri (§ 53), dokladu o pôvode zveri a dokladu oprávňujúceho na jazdu po lesných cestách,

c) obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri neoprávnenom love zveri alebo bezprostredne po ňom alebo pri ulovenej zveri alebo osoby, ktorá nevie preukázať pôvod ulovenej zveri (§ 64),

d) odobrať osobám uvedeným v písmenách a) až c) strelnú zbraň alebo iné predmety, ulovenú alebo prepravovanú zver, zhody parožia a bezodkladne vec oznámiť Policajnému zboru,

e) požadovať súčinnosť Policajného zboru,

f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby; to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti,

g) usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby; to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne označená.

(2) Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) a g) môže užívateľ poľovného revíru povolením na lov zveri preniesť aj na iných držiteľov poľovných lístkov.

(3) Člen poľovníckej stráže môže pri plnení úloh použiť tieto donucovacie prostriedky:

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

b) slzotvorné prostriedky alebo iné paralyzujúce prostriedky,

c) obušok,

d) putá,

e) varovný výstrel.

(4) Donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. b) až d) pre člena poľovníckej stráže zabezpečuje užívateľ poľovného revíru.

(5) Pred použitím donucovacích prostriedkov je člen poľovníckej stráže povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len, ak je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby, alebo tomu bránia iné okolnosti.

(6) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen poľovníckej stráže podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.

(7) Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. a) až c) a e) s cieľom

a) zabrániť úmyselnému porušovaniu tohto zákona,

b) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí alebo trvá,

c) obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.

(8) Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť putá na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena poľovníckej stráže alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne koná v rozpore s týmto zákonom, po márnej výzve, aby od takého konania upustila, a na vzájomné pripútanie osôb.

(9) Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť varovný výstrel, ak osoba, proti ktorej zakročuje, neuposlúchla jeho výzvu, vyhráža sa poľovníckej stráži alebo ohrozuje život alebo zdravie poľovníckej stráže alebo inej osoby. Varovný výstrel musí smerovať do vzduchu a nesmie ním byť nikto ohrozený.

(10) Pri zákroku proti zjavne tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 14 rokov je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov len hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť len vtedy, ak útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby alebo hrozí škoda na zveri a poľovníckych zariadeniach a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

(11) Člen poľovníckej stráže je povinný

a) vyzvať osoby, aby upustili od protiprávneho konania,

b) pri výkone služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a na vyžiadanie sa preukázať preukazom poľovníckej stráže,

c) kontrolovať dodržiavanie zákazov, postupov a príkazov ustanovených týmto zákonom,

d) vykonať neodkladné opatrenia na odvrátenie vzniku hroziacich škôd v poľovnom revíri na zveri a na poľovníckych zariadeniach,

e) odovzdať bezodkladne Policajnému zboru odňatú poľovnícku výstroj a výzbroj,

f) oznamovať bezodkladne zistené porušovanie predpisov podľa povahy veci orgánom činným v trestnom konaní, okresnému úradu, komore a užívateľovi poľovného revíru,

g) oznamovať výsledky vykonanej kontroly poľovníckemu hospodárovi,

h) pri výkone svojej funkcie spolupracovať s orgánmi ochrany prírody, organizáciami ochrany prírody, strážou prírody a poľovníckymi organizáciami.

(12) Osoba kontrolovaná členom poľovníckej stráže je povinná uposlúchnuť výzvu poľovníckej stráže a strpieť vykonávané úkony.

Zásadným sú najmä

§ 29 ods. 1 písm. f/ zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve

Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby; to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.

Z uvedeného je zrejmé, že poľovník môže bezdôvodne zastreliť psa len pre jeho prítomnosť v lese, aj keď takýto pes nie je nebezpečný. Taktiež nie je ojedinelé, že poľovník zbytočne a nezákonne zastrelí psíka aj keď má riadne nasadený obojok alebo dokonca aj v prítomnosti jeho majiteľa.

§ 29 ods. 7 písm. b, c/ zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve

Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. a) až c) a e) s cieľom

b) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí alebo trvá,

c) obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.

§ 29 ods. 11 písm. b/ zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

Člen poľovníckej stráže je povinný  pri výkone služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a na vyžiadanie sa preukázať preukazom poľovníckej stráže.

Povinnosť legitimovať sa je jednou z najdôležitejších člena poľovnej strže. Ak sa poľovník odmietne preukázať svojím odznakom, treba okamžite privolať políciu, nakoľko týmto poľovník porušuje zákon.

Povinnosti psíčkara v lese sú nasledovné:

V lese je zakázaný voľný pohyb psa vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie, no vyskytli sa prípady, kedy bol pes zastrelený priamo pred očami majiteľa, tak treba byť veľmi obozretný a v prípade takéhoto nezákonného konania poľovníka okamžite privolať políciu. „Zakazuje sa v poľovnom revíri voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva.“ § 24 ods. 3 písm. d/ zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Porušenie tohto zákazu však nedáva poľovníkovi oprávnenie psíka zastreliť, nakoľko to je viazané na splnenie iných podmienok – najmä. pes nemá nasadený obojok alebo prsný postroj, vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti. Voľným pohybom psa je pritom jeho pohyb bez vôdzky. „Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.“ § 2 písm. c/ zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

V prípade zastrelenia psa poľovníkom je zásadným žiadať od poľovníka jeho preukaz a privolať políciu. Taktiež si môžete celý incident nahrať napr. na mobilný telefón a tento záznam použiť neskôr v konaní ako dôkaz. Majiteľ protizákonne zastreleného psa má nárok na náhradu škody podľa § 24 ods. 6 zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jeho usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f).“ Okrem toho možno na takéhoto poľovníka podať trestné oznámenie.