V najnovšej „Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike“ (doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., Ing. Peter Kaštier, PhD., doc, Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., 2014) sa pri hodnotení posledného podobného dokumentu z roku 1993 okrem iného píše:

„Poukazovalo sa na potrebu riešenia neľahkého problému „ľudového poľovníctva“, pod ktorým sa rozumelo sprístupnenie jeho výkonu každému, kto spĺňal zákonné podmienky. Upozorňovalo sa aj na to, že vlastníci pozemkov začnú diktovať, kde a aké majú byť určené hranice s uplatnením osobných alebo úzko skupinových záujmov, a to bez ohľadu na ekológiu, či odborne podložené argumenty. Upozorňovalo sa, že poľovníctvo môžu ovládnuť len tí najsolventnejší, ktorí nemusia mať vrodený vzťah k prírode – môže sa vytvoriť vplyvná skupina novodobých majetných vlastníkov pozemkov, ktorí zvládnu takmer všetko, lebo k tomu prispôsobia zákony, ktoré vládnu „všade“ v Európe. V materiály sa taktiež zvýraznila zásada podpory udržania etickej stránky poľovníctva.

Dnes je na Slovensku zaregistrovaných približne 60 000 poľovníkov. Podľa slov niektorých z nich sa väčšina neúčastní celoročnej starostlivosti o revír, ale iba sezónneho odstrelu zveri. Veľa poľovníckych združení využíva možnosť nechať poľovať kohokoľvek, kto si za toto zaplatí. Kto sa niekedy už stretol s poľovníkom v lese, potvrdí aj nie príliš vydarené „udržanie etickej stránky poľovníctva“ reprezentované už iba slovníkom väčšiny jeho predstaviteľov. My môžeme iba konštatovať, že v hore uvedených cieľoch slovenské poľovníctvo absolútne zlyhalo.

Apelujeme na Slovenskú poľovnícku komoru, aby dodržala zásady spomínané v tomto dokumente a navrátila slušnosť a vážnosť poľovníckemu povolaniu. Obmedzila teda počet a profesionalizovala svojich členov. V tomto snažení sme jej ochotní v rámci našich možností a prostriedkov akokoľvek pomôcť.

Našim cieľom nie je eliminácia poľovníctva, ale jeho racionalizácia. Pri odstrele zveri úplná profesionalizácia, tzn. vydanie takéhoto povolenia iba pre ľudí s vyštudovanou lesníckou školou, alebo školou podobného zamerania.

Na nich by potom malo byť dodržiavanie proklamovaných ideí o ochrane prírody, ktoré sa nestotožňujú napr. s trofejovým lovom.

Takisto chceme presadiť zákaz umožnenia lovu za finančnú, alebo inú úplatu.

Voľnočasoví poľovníci argumentujúci zdravotne prospešným strávením času môžu participovať na činnostiach spojených so starostlivosťou o revír. Strelná zbraň k tomuto ale podľa nášho názoru nie je potrebná.